top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TUINEN BENOIT

E-mail: tuinenbenoit@outlook.be  

Website: www.tuinenbenoit.be

DEFINITIES

  • Benoit Cobbaert: Tuinen Benoit, gevestigd te Duinenstraat 43, 8660 De Panne, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0725.510.609;

  • Klant: degene met wie Tuinen Benoit een overeenkomst is aangegaan;  

  • Partijen: Tuinen Benoit en klant samen;  

1. ALGEMEEN  

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk of verkoop van goederen tussen Tuinen Benoit en zijn klanten, en worden verondersteld gekend te zijn door de klanten. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de klant wordt steeds uitgesloten.  

1.2 Deze algemene voorwaarden annuleren en vervangen alle eerdere overeenkomsten, voorstellingen, discussies of onderhandelingen, zij het schriftelijk of mondeling.  

1.3 Indien ten gevolge van een overeenkomst die aan deze algemene voorwaarden onderhevig is, een andere overeenkomst wordt afgesloten met dezelfde klant zonder verwijzing naar enige algemene voorwaarden, zal die overeenkomst verondersteld worden eveneens aan deze algemene voorwaarden onderhevig te zijn.  

1.4 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden worden slechts aanvaard indien ze schriftelijk tussen partijen werden overeengekomen.  

 

2. OFFERTE/AANBIEDING  

2.1 Alvorens een offerte uit te brengen zal Tuinen Benoit zich op de hoogte stellen van alle relevante informatie die verband houdt met het uit te voeren werk en/of de te leveren goederen, en heeft de klant de plicht om deze informatie te verstrekken aan Tuinen Benoit.  

2.2 Alle offertes zijn schriftelijk, vrijblijvend en gelden voor een periode van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen tussen partijen.  

2.3 De offerte bevat een omschrijving van het uit te voeren werk en/of de te leveren goederen, zo volledig en nauwkeurig als mogelijk op grond van de verstrekte informatie.  

2.4 De offerte is beperkt tot hetgeen daarin uitdrukkelijk is opgenomen. Alle werken en leveringen die niet in de offerte zijn opgenomen en uitgevoerd werden, zullen als meerwerk aan de klant aangerekend worden.  

2.5 Tuinen Benoit is slechts aan een offerte gebonden indien deze door de klant binnen de vernoemde periode van 30 dagen schriftelijk werd aanvaard, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen tussen partijen.  

2.6 Indien de aanvaarding op bepaalde punten afwijkt van de offerte, is Tuinen Benoit niet gebonden aan de offerte, tenzij de afwijkingen schriftelijk door Tuinen Benoit werden aanvaard.  

 

3. UITVOERING VAN WERKEN  

3.1 Tuinen Benoit voert elke overeenkomst uit naar best vermogen, te goeder trouw en volgens de regels van de kunst.  

3.2 De klant verbindt er zich toe vóór de aanvang der werken Tuinen Benoit een plan te overhandigen waarop alle noodzakelijke informatie zoals aanwezige nutsleidingen, putten en dergelijke duidelijk is aangegeven. Indien een dergelijk plan niet wordt overgemaakt aan ons, heeft zij het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan te rekenen.  

3.3 Indien het plan niet werd overhandigd, of incorrecte of onvolledige informatie verstrekt werd, kan Tuinen Benoit onmogelijk aansprakelijk worden gehouden voor enige schade die zou kunnen worden aangericht aan onder andere mest-, kelder-, regen- en zinkputten, septische putten, gas(olie)leidingen-citernes, elektriciteits-, telefoon-, TV-, internet- en waterleidingen, funderingen, gevels, muren, gebouwen (deze lijst is geenszins limitatief). 

 3.4 De klant heeft tevens de verplichting om alle bijkomende nuttige informatie te verschaffen op vraag van Tuinen Benoit.  

3.5 Bij de uitvoering van de werken zal Tuinen Benoit toezien op een ecologisch verantwoorde verwijdering van afval- en reststoffen. De kosten en taksen ingevolge het verwijderen, vervoeren, verwerken of stockeren van materialen, afvalstoffen, afbraakmaterialen en dergelijke tijdens of naar aanleiding van de uitvoering van werken zijn ten laste van de klant, tenzij anders overeengekomen tussen partijen in de offerte.  

3.6 Tijdens de uitvoering van de overeenkomst kunnen partijen steeds in onderling overleg en schriftelijk de uit te voeren werkzaamheden wijzigen of aanvullen. Indien deze wijziging een prijswijziging met zich meebrengt, zal Tuinen Benoit de klant daarover inlichten.  

3.7 Indien een uitvoeringstermijn is aangegeven, dan is deze slechts indicatief en niet bindend. Een overschrijding kan bijgevolg nooit aanleiding geven tot annulatie van een bestelling of enige schadevergoeding.  

3.8 Tuinen Benoit behoudt zich het recht voor om bepaalde werken in haar opdracht door derden te laten uitvoeren.  

 

4. LEVERINGEN  

4.1 Alle leveringen door Tuinen Benoit zijn apart te betalen, voor zover deze niet zijn opgenomen in een offerte voor de uitvoering van een werk, onverminderd de verschuldigde vergoeding voor vervoer, verwerken en/of aanbrengen.  

4.2 Tuinen Benoit staat in voor een levering van goederen die overeenstemmen met de omschrijving in de offerte.  

4.3 Het risico voor de goederen wordt overgedragen op de klant bij de levering.  

4.4 Indien een leveringstermijn is aangegeven, dan is deze slechts indicatief en niet bindend, zodat een vertraging in de levering geen aanleiding kan geven tot terugbetaling of enige schadevergoeding. Een vertraging in de levering geeft de klant niet het recht om de overeenkomst te ontbinden en zich elders voor rekening van Tuinen Benoit te bevoorraden, of Tuinen Benoit te verplichten goederen te leveren van een andere firma.  

4.5 Wijziging van bestelling door de klant is slechts mogelijk onder voorbehoud. Een eventuele meerprijs daarvan zal aan de klant worden aangerekend. Na het plaatsen van de officiële bestelling worden de planten gereserveerd bij de kwekers. Alle aanpassingen van de plantenlijst na de officiële bestelling zijn onder voorbehoud. De meerprijs die kan ontstaan door de plantenlijst te wijzigen, valt ten laste van de klant.  

4.6 Bestelde goederen kunnen niet geweigerd worden door de klant en blijven dan ook volledig betaalbaar.  

 

5. BEËINDIGING VAN DE WERKEN  

5.1 Het werk wordt als beëindigd of opgeleverd beschouwd wanneer het volledig is uitgevoerd en daarvan uitdrukkelijk aan de klant mededeling is gedaan.  

5.2 Indien enig goed niet tegelijkertijd met de beëindiging van de werken geleverd kan worden, zal de oplevering toch kunnen plaatsvinden, waarbij de klant een voorbehoud kan maken voor het niet geleverde.  

 

6. ONDERHOUD  

6.1 Tenzij anders overeengekomen tussen partijen, zijn de overeenkomsten met betrekking tot onderhoud aangegaan voor een duur van 1 jaar, telkens met ingang op 1 januari om te eindigen op 31 december van het betreffende jaar, overeenkomstig de bepalingen van de desbetreffende overeenkomst. Elk van de partijen kan de onderhoudsovereenkomst per aangetekend schrijven opzeggen met inachtneming van een opzeggingstermijn van 2 maanden. Bij gebreke aan (tijdige) opzegging wordt de onderhoudsovereenkomst telkens stilzwijgend vernieuwd voor een periode van 1 jaar.  

7. PRIJS  

7.1 Een prijsopgave door Tuinen Benoit houdt geen offerte in en Tuinen Benoit behoudt zich het recht voor om die op elk moment in te trekken of te herzien.  

7.2 De voor de werkzaamheden verschuldigde prijs wordt weergegeven op de offerte van Tuinen Benoit. Tenzij anders vermeld, zullen BTW en andere belastingen, taksen of toeslagen ten laste van de klant zijn en aan de prijs worden toegevoegd.  

7.3 Tuinen Benoit behoudt zich te allen tijde het recht voor om de prijzen te wijzigen ter compensatie van de inflatie en/of kostenstijgingen inclusief, via de prijsstijgingsformule, maar niet beperkt tot, kosten van goederen, stoffen, transport, brandstof, arbeid of overheadkosten, de toename of heffing van belastingen en taksen, en de schommeling van wisselkoersen. 

  

8. BETALINGSMODALITEITEN  

8.1 In geval van uitvoering van een aanlegwerk gebeurt de betaling van de prijs in 3 termijnen:  

  • 30% van de prijs bij de aanvang van de werken;  

  • 50% van de prijs na de verhardingswerken;  

  • 20% van de prijs na de oplevering.  

8.2 De prijs van de meerwerken, die niet in de offerte werden opgenomen, wordt mee opgenomen in de laatste factuur na de oplevering.  

8.3 In geval van uitvoering van onderhoudsovereenkomsten gebeurt de betaling als volgt:  

  • van april tot en met oktober wordt een maandelijkse voorschotfactuur opgemaakt die telkens een achtste van het totaalbedrag van de overeenkomst bedraagt;  

  • bij de laatste factuur in december wordt er een exacte eindafrekening gemaakt op basis van de werkelijk uitgevoerde onderhoudswerken en/of geleverde goederen;  

  • de onderhoudsprijs wordt jaarlijks geïndexeerd.  

8.4 De facturen moeten zonder aftrek of korting in hun geheel worden betaald, zoals bepaald op de offerte en de factuur van Tuinen Benoit. De betalingsduur is essentieel voor alle overeenkomsten tussen Tuinen Benoit en de klant. Tuinen Benoit behoudt zich het recht voor om de klant goederen te weigeren wanneer er bedragen achterstallig zijn onder enige overeenkomst, totdat die bedragen voldaan werden.  

8.5 Tenzij anders overeengekomen werd, dienen de facturen binnen de 15 dagen na factuurdatum betaald te worden.  

8.6 Indien de betaling niet gebeurt binnen de gestelde termijn, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 12% verschuldigd vanaf de vervaldag tot de ontvangst van het volledige bedrag, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van 50 EUR. Alle eventuele bijkomende invorderingskosten vallen eveneens ten laste van de klant.

8.7 De niet-betaling van een factuur op de vervaldag heeft de onmiddellijke opeisbaarheid van alle nog openstaande facturen van de klant tot gevolg, zelfs de niet-vervallen, zonder rekening te houden met de voordien toegestane betalingsvoorwaarden.  

8.8 Bij niet-betaling van een factuur heeft Tuinen Benoit het recht de uitvoering van het werk of de levering van goederen op te schorten.  

8.9 De betaling zonder enig voorbehoud van een gedeelte van het gefactureerde bedrag geldt als aanvaarding van die factuur.  

8.10 Protest van een factuur wordt niet meer aanvaard indien ze niet schriftelijk binnen de 7 dagen na factuurdatum wordt ontvangen door Tuinen Benoit.  

8.11 Bij annulatie van een bestelling of verbreking van de overeenkomst door de klant is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20% van de waarde van de geannuleerde bestelling of verbroken overeenkomst.  

 

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD  

9.1 Alle geleverde goederen blijven eigendom van Tuinen Benoit totdat de klant alle verplichtingen uit de met Tuinen Benoit gesloten overeenkomsten is nagekomen en de goederen volledig betaald werden. De klant verbindt er zich toe de goederen niet te vervreemden alvorens volledige betaling. 

 10. KLACHTEN  

10.1 Klachten dienen door de klant binnen de 8 dagen na voltooiing van de werkzaamheden of de levering schriftelijk te worden gemeld aan Tuinen Benoit. Deze klacht dient duidelijk omschreven te zijn, zodat Tuinen Benoit de nodige stappen kan ondernemen om de klacht te verhelpen, indien de klacht gegrond is.  

10.2 Klachten zijn in geen geval gegrond indien de klant het geleverde werk of goed niet met de normale zorg die van hem mag verwacht worden, heeft behandeld.  

10.3 Het indienen van een klacht ontslaat de klant echter niet van zijn betalingsverplichting.  

 

11. GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID  

11.1 Tuinen Benoit geeft een garantie van 1 jaar vanaf de beëindiging van de uitgevoerde werken en de levering van de goederen, behoudens in geval van overmacht en de hierna vernoemde situaties. 11.2 Afgestorven planten worden éénmalig gratis vervangen in het plantenseizoen volgend op de uitvoering van de werken. Indien de afsterfte van planten te wijten is aan droogte of nalatigheid in de verzorging, zijn de kosten van vervanging ten laste van de klant.  

11.3 Schade aan elektronische installaties, beregeningscomputers of pompen kan niet worden verhaald op Tuinen Benoit, wanneer deze schade het gevolg is van trillingen, storingen op het elektriciteitsnet, chemische stoffen, stralingen, verkeerde handelingen van de klant of overmacht. 11.4 In geval van gebreken in het geleverde goed zal de klant enkel aanspraak kunnen maken op vervanging door een gelijkwaardig goed zonder enig verder recht op schadevergoeding.  

11.5 Tuinen Benoit garandeert niet dat de geleverde goederen geschikt zijn voor het doel waarvoor de klant ze aanwendt, ook al heeft ze kennis van dat doel.  

11.6 Tuinen Benoit is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een lichte en/of gewone fout vanwege haar en/of haar aangestelde, of fouten of tekortkomingen van de klant. Tuinen Benoit zal bij verzuim niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor economisch verlies, verlies van een opportuniteit of elk bijzonder, onrechtstreeks verlies.  

11.7 Tuinen Benoit is niet aansprakelijk voor verzakkingen in de door haar aangelegde verharde plaatsen zoals opritten, paden en dergelijke, indien de verzakkingen te wijten zijn aan zwaar verkeer van de klant.  

11.8 Bij de aanleg van een gazon is Tuinen Benoit geenszins verantwoordelijk voor klimatologische invloeden na de inzaai van het terrein, zoals maar niet beperkt tot zware regens of windvlagen, die de groei van het gazon verstoren. Kosten voor herstel ervan zijn geheel ten laste van de klant.  

11.9 De eventuele aansprakelijkheid van Tuinen Benoit is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan 10% van de waarde van de geleverde goederen.  

11.10 De klant vrijwaart Tuinen Benoit voor alle aanspraken van derden die schade lijden ingevolge de uitvoering van de overeenkomst en die aan de klant toerekenbaar is.  

 

12. OVERMACHT  

12.1 Tuinen Benoit kan jegens de klant in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven van haar verplichtingen in situaties van overmacht (force majeure).  

12.2 Onder overmacht wordt onder meer, doch niet beperkend, verstaan: weers- en klimatologische omstandigheden, blikseminslag, overstroming, storm, oorlog, rellen, staking, bedrijfsbezetting, vakbonds- of werknemersgeschillen, ongeval, brand, moeilijkheden of toegenomen kosten bij het vinden van werklui, stoffen of vervoer, of andere omstandigheden die de levering van de goederen via de normale toevoer- of productiekanalen bemoeilijken of de levering van de goederen via de normale route of transportmiddelen bemoeilijken.  

12.3 In omstandigheden van overmacht kan Tuinen Benoit de overeenkomst beëindigen of de levering van goederen aan de klant annuleren, of kan zij, met instemming van de klant, de goederen volgens overeengekomen termijnen leveren na het opschorten van de leveringen.  

 

13. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN  

13.1 Tuinen Benoit behoudt zich het auteursrecht voor op alle opgemaakte stukken zoals adviezen, ontwerpen, tekeningen, schetsen en dergelijke. Deze blijven eigendom van Tuinen Benoit en mogen door de klant niet worden gekopieerd, openbaar worden gemaakt of aan derden worden verstrekt zonder voorafgaande toestemming van Tuinen Benoit.  

14. GELDIGHEID  

14.1 De mogelijke nietigheid van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden brengt in geen geval de geldigheid van de overeenkomst of de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden in het gedrang.  

15. TOEPASSELIJK RECHT – RECHTSGEBIED  

15.1 Op elke overeenkomst tussen Tuinen Benoit en haar klant is het Belgische recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen in verband met een overeenkomst tussen Tuinen Benoit en haar klanten zullen uitsluitend berecht worden door de rechtbanken van Veurne. De rechtspleging zal steeds in de Nederlandse taal gebeuren. De klant verklaart hierbij uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en deze te aanvaarden. 

bottom of page